Realia Group expanderade och utvecklades starkt 2016

År 2016 ett år av kraftig tillväxt för Realia Group, Nordens ledande koncern inom tjänster för fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling.

Till följd av att det ekonomiska läget i Finland förbättrades under slutet av året och koncernen utvecklade sina verksamheter lyckades Realia Group öka sin omsättning och förbättra sitt resultat. I Finland var byggsektorn och den privata konsumtionsefterfrågan drivmotorer i såväl den ekonomiska tillväxten som Realia Groups tillväxt.

Bostadsmarknaden ökade för andra året i rad, efter en nedgång under tre på varandra följande år. Under 2016 var antalet affärer med gamla bostäder i hela landet 3,0 procent* högre än 2015. Kvadratmeterpriset på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 1,0 procent* i Finland 2016 jämfört med året innan.

Realia Groups affärsområden i Finland, dvs. fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning, lyckades växa med lönsamhet. Utöver organisk tillväxt hade även företagsförvärv en viktig roll inom tjänsterna för fastighetsförvaltning. Under 2016 gjordes tre företagsförvärv. Den 12 januari 2016 köpte Realia Management Oy hela aktiestocken i Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy i Lahtis. Förvärvet av Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy stärkte Realia Groups disponentservice för bostadsaktiebolag i Päijänne-Tavastland. Alldeles i slutet av 2016 stärktes dessutom disponentservicen ytterligare genom förvärv av Isännöitsijäkonttori Oy i huvudstadsregionen. Den 30 augusti 2016 köpte Realia Group Oy hela aktiestocken i Corbel Holding Oy, och detta förvärv stärkte Realia Groups förvaltning av verksamhetslokaler avsevärt, liksom även disponentservicen för bostadsaktiebolag i Birkaland och Mellersta Nyland.

Realia Groups omsättning 2016 ökade med 14,9 procent jämfört med året innan och uppgick till 114,5 miljoner euro (2015: 99,6 miljoner euro). Den organiska tillväxten fick stöd av företagsförvärven som gjordes 2015 och 2016.

Koncernen Realia Group förbättrade sin lönsamhet under 2016, vilket var en följd av de positiva effekterna av företagsförvärven och effektiviseringsåtgärderna i servicenätverket 2015. Effektiviseringsåtgärderna i servicenätverket belastade lönsamheten 2015, men förbättrade den 2016. Rörelseresultatet före avskrivningar var 13,3 miljoner euro (2015: 7,7 miljoner euro), dvs. 11,6 procent av omsättningen (2015: 7,8 procent). Under räkenskapsåret 2016 uppgick skatterna till 1,4 miljoner euro.

Ändring i Realia Groups ägarstruktur

Koncernens majoritetsägare Sponsor Fund III, Nordea och Varma har sålt alla aktier i Realia Holding Oy till riskkapitalfonden Altor Fund IV genom ett köpeavtal som undertecknades den 1 juni 2016.

Affärsstrukturen stöder lönsamheten även framöver

Koncernen Realia Groups affärsstruktur och fokusområden stöder en god lönsamhetsutveckling även framöver. Koncernens varumärken har ett gott anseende. Till de viktiga utvecklingsområdena hör att utnyttja de befintliga kundinsikterna allt bättre och möjligheterna att utveckla branschverksamheterna till exempel genom digitala lösningar. Koncernbolagen har dessutom fäst särskild uppmärksamhet vid att utveckla och mäta kundupplevelsen, och effekterna av detta arbete kommer att synas allt tydligare de närmaste åren.

Realia Group har redan länge koncentrerat sina affärsverksamheter till marknaderna i Finland och Baltikum, men framöver undersöker koncernen även möjligheterna att expandera i alla de övriga nordiska länderna. Efter att räkenskapsperioden 2016 hade gått ut förvärvade Realia Group i mars 2017 svenska Hestia, ett företag specialiserat på fastighetsförvaltning.

För 2017 förutspås en ytterst måttlig ekonomisk utveckling i Finland. Arbetslösheten förväntas minska ytterligare, men privathushållens inkomster kommer att öka i långsammare takt än 2016. Byggnadsindustrin RT förutspår en byggtillväxt på 1,5 procent under 2017. Volymen av bostadsbyggande förväntas till och med minska något jämfört med nivån 2016. Förmedlingsverksamheten förväntas bli något livligare 2017 än året innan. Nu har konsumenterna tilltro till den egna ekonomin och till att sysselsättningen kommer att utvecklas positivt.

Det är viktigt att notera att de finländska privathushållens förmögenhet har koncentrerats till bostadstillgångar och att fastighetsbeståndet är ålderstiget. Eftersom fastighetsbeståndet har en avsevärd reparationsskuld redan i dag och skulden kommer att öka ytterligare i framtiden blir läget krävande för alla tillgångar i form av bostäder och fastigheter. De allmänna kraven i fastighetsbranschen kommer att öka till följd av bland annat ökande behov av totalrenovering, energieffektivitetsmålen och ändringar i lagstiftningen.

Koncernens omsättning och lönsamhet förväntas fortsätta att öka under den kommande räkenskapsperioden jämfört med den avslutade räkenskapsperioden till följd av de genomförda företagsförvärven och återhämtningen på marknaden.

 

*KVKL:s prisuppföljningstjänst, dit alla de största fastighetsförmedlingsföretagen skickar sina uppgifter om genomförda affärer.

 

Mer information

Matti Bergendahl, verkställande direktör, Realia Group Oy, tfn 040 833 5461
 

Realia Group Oy är Nordens största expertkoncern för tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. I Realia Group ingår Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti och Realia Management. Ober-Haus och Hestia ansvarar för affärsverksamheterna i Baltikum, Sverige och Norge. Realia Group omsätter årligen cirka 114 miljoner euro och sysselsätter över 1 900 personer. Gemensamt för alla företag är att de betonar kundnöjdheten, som uppnås genom skräddarsydda produkter samt aktiv och professionell service. www.realiagroup.fi