Fortsatt stark tillväxt och utveckling för Realia Group 2017

Realia Group, Nordens ledande koncern inom tjänster för fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling, fortsatte att växa starkt 2017.

Omsättningen ökade och även lönsamheten var fortsatt god, vilket berodde på att det ekonomiska läget i Finland och Baltikum utvecklades positivt och koncernen utvecklade sina verksamheter och expanderade internationellt. I Finland var särskilt bostadsbyggandet och den privata konsumtionsefterfrågan drivmotorer för den ekonomiska tillväxten och även tillväxten i Realia Group. 

Realia Groups tjänster för fastighetsförvaltning i Finland visade en lönsam tillväxt medan tillväxten i tjänsterna för fastighetsförmedling var måttligare. Utöver organisk tillväxt hade även företagsförvärv en viktig roll i tjänsterna för fastighetsförvaltning. Under 2017 gjordes tre företagsförvärv. I februari 2017 förvärvade Realia Group Oy den svenska koncernen Hestia, vilket stärkte koncernens kompetens inom förvaltning av verksamhetslokaler ytterligare. I och med Hestia utvidgade Realia Group sina tjänster för fastighetsförvaltning även till Sverige och Norge. Koncernen stärkte disponentservicen för bostadsaktiebolag genom att förvärva Espoon Isännöinti Oy och LK-Isännöinti Oy i maj 2017. Förvärvet stärkte ytterligare vår marknadsposition i huvudstadsregionen. Realia Group är marknadsledande i disponentservicen för bostadsaktiebolag i Finland, och omsättningen för detta affärssegment ökade med 26 procent jämfört med 2016. Realia Group har också vuxit starkt inom tjänsterna för fastighetsförvaltning till investerarkunder och när det gäller förvaltning av hyresbostäder och verksamhetslokaler. År 2017 ökade omsättningen för dessa tjänster med 12 procent i Finland och med totalt 57 procent i de nordiska länderna jämfört med året innan. Företagsförvärven hade en viktig roll i tillväxten inom disponentservicen för bostadsaktiebolag och tjänsterna för fastighetsförvaltning.

Realia Groups omsättning 2017 ökade med 21,3 procent jämfört med året innan och uppgick till 138,9 miljoner euro (2016: 114,5 miljoner euro). Den organiska tillväxten fick stöd av företagsförvärven som gjordes 2016 och 2017. Rörelseresultatet uppgick till 14,8 miljoner euro (2016: 13,3 miljoner euro). 

Stark kundupplevelse, digitalisering och företagsförvärv som drivmotorer för tillväxt

Koncernen eftersträvar framöver tillväxt både genom företagsförvärv och organiskt genom att hitta nya kunder. I alla servicesegment är nöjda kunder en förutsättning för organisk tillväxt. Arbetet med att mäta och utveckla kundupplevelsen är fortfarande en viktig del av den nya strategin och kommer att ha allt starkare effekter på kundservicen de närmaste åren. I tjänsterna för fastighetsförmedling är kundbedömningar av varumärket Huom! offentliga, och Huoneistokeskus har ändrat sin mätning av kundupplevelsen utifrån rekommendationsindexet NPS vad gäller rapporteringen och utnyttjandet av resultat. I disponentservicen för bostadsaktiebolag har kundnöjdheten på Realia Isännöinti ökat betydligt till följd av att verksamheten har utvecklats och kundupplevelsen följts upp på ett systematiskt sätt de senaste tre åren. Resultaten har också en betydande effekt på affärsutvecklingen. 

Inom koncernen är personalens roll i att skapa en kundupplevelse viktig. Därför är personalupplevelsen, såsom personalens välbefinnande och utbildningen och den goda ledningen av personalen, allt viktigare. När koncernen växer är det av avgörande betydelse att kunna skapa en stark och sammanhängande servicekultur.

Kundupplevelsen kan förbättras och nya digitala lösningar tas fram, eftersom både antalet konsumentkunder och antalet företagskunder hos koncernen är stort, vi samlar in kundrespons på ett systematiskt sätt och utnyttjar kunddata. Med tanke på både den interna effektiviteten och kundupplevelsen skapar digitaliseringen stora möjligheter för fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänsterna. Den förändring som digitaliseringen medför kommer att vara stark, och som en stark aktör har Realia Group resurser att göra nya tjänster tillgängliga för sina kunder.
 
Företagsförvärven och internationaliseringen har också en stor betydelse för tillväxten i Realia Group. År 2017 utvidgade koncernen till Sverige och Norge. Vi anser att den allt mer internationaliserade omvärlden för fastighetsförvaltningen framöver skapar nya kundbehov och öppnar möjligheter för koncernen att utvidga i Finland och även i alla andra nordiska länder. 

Framöver ökar intresset för bostäder och andra fastigheter och för att utveckla dem som investeringsobjekt, verksamhets- och affärslokaler, hem och en del av en stadsplanering. Samtidigt ökar kundernas krav på kunskap och service, och i denna omvärld har Realia Group utmärkta förutsättningar att vara med och skapa nya tjänster och produkter.

*KVKL:s prisuppföljningstjänst, dit alla de största fastighetsförmedlingsföretagen skickar sina uppgifter om genomförda affärer.

Mer information
Matti Bergendahl, verkställande direktör, Realia Group Oy, tfn 040 833 5461

Realia Group Oy är Nordens största expertkoncern inom tjänster för förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. I Realia Group ingår Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti och Realia Management. Ober-Haus och Hestia ansvarar för affärsverksamheterna i Baltikum, Sverige och Norge. Realia Group omsätter årligen cirka 139 miljoner euro och sysselsätter över 1 900 personer. Gemensamt för alla företag är att de betonar kundnöjdheten, som uppnås genom skräddarsydda produkter samt aktiv och professionell service. www.realiagroup.fi